I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.buildnowonline.com/pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia usług przez Sklep internetowy oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione Towary oraz rozwiązania i odstąpienia od umowy.

II. DEFINICJE

Następujące terminy w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Sprzedający – Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku, przy ul. Przemysłowej 20, 27-300 Lipsko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018175., posiadającą numer NIP: 8992212932, nr tel. +48 532 720 099
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Sklep.
 3. Sklep internetowy/Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem www.buildnowonline.com/pl, prowadząca sprzedaż Towarów na terenie Polski, z zastrzeżeniem postanowień działu IV p.8.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów w celu realizacji umowy z Klientem zawartej w Sklepie.
 7. Towary – wszelkie składniki materialne wystawione przez Sprzedającego w Sklepie, będące lub mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowy sprzedaży, w szczególności produkty marki Kingspan jak m.in. płyty warstwowe, izolacje, architektoniczne systemy elewacyjne itp.
 8. Formularz - formularz, za pośrednictwem którego Klient podaje dane niezbędne do dokonania rejestracji i założenia Konta w Sklepie lub dokonuje Zamówienia.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz dane zawarte w Formularzu.
 10. Konto - wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja strony Sklepu składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupu Towaru i która zawiera dane o Kliencie i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury). Klient odpowiada za zapewnienie, aby wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta były poprawne, kompletne i aktualne.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, tablet, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 11.0 lub nowszej, Microsoft Edge v. 42.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 72.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 65.0, Safari 12.0 lub nowszej (dla Mac OS), a dla telefonów komórkowych:
  • Safari Mobile dla iPad 2, iPad Mini, iPad z Retina Display (iOS 7.0 lub nowsza),
  • Safari Mobile dla iPhone 4.0 lub nowsza; iOS 7 lub nowsza,
  • Chrome dla Android 4.0 lub nowsza
  • lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka prywatności dostępna w Sklepie.

 

IV. OFERTA

 1. Oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Towary są fabrycznie nowe, spełniające wymagania techniczne i prawne. Sprzedający może oferować również Towary używane, o czym Klient zostanie powiadomiony w opisie Towaru.
 2. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia Towarów odzwierciedlały ich kolor, kształt i fakturę. Kolory Towarów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia zawsze opis Towaru wraz z opisem jego koloru. W razie wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.
 3. Wszystkie podane ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierającymi podatku VAT).
 4. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu Zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości Zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając Zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość Zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, wniesienie itp) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 5. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o Towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient dokonując Zamówienia, składa ofertę kupna określonego Towaru oferowanego przez Sklep.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedającego szczegółów dostępności Towaru i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym wraz z fakturą proforma do Kupującego, po skompletowaniu Zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, co nie ma wpływu na przyjęte do realizacji Zamówienia.
 8. Sklep prowadzi wysyłkę Towarów zarówno na terenie Polski jak i za granicę. Zamówienia zagraniczne będą realizowane po indywidualnym e-mailowym ustaleniu z Klientem warunków i możliwości dostawy (w celu zamówienia towarów ze Sklepu z zagranicy Klient przed złożeniem zamówienia online powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Skontaktuj się nami”

 

V. ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru, w tym powinien wybrać żądane cechy wybranego Towaru (np. rodzaj, kolor, wielkość opakowania itp.) i wybrać polecenie „Dodaj do koszyka” następnie powrócić do wybierania kolejnych Towarów albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do płatności”.
 2. Klient w celu realizacji Zamówienia powinien podać swoje dane. Może to uczynić poprzez rejestrację do Konta, w tym celu podając swoje dane oraz adres e-mail i hasło lub wypełniając Formularz po wyborze Towaru.
 3. W przypadku kolejnych zakupów w Sklepie Klient posiadający Konto dokonuje logowania za pomocą podanego wcześniej adresu e-mail oraz nadanego przez siebie hasła.
 4. Klient w celu zawarcia umowy powinien podać swoje dane osobowe w Formularzu, który wypełnia przy zakładaniu Konta lub przy realizacji Zamówienia:
  • a. imię i nazwisko lub nazwę
  • b. adres pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby
  • c. adres e-mail
  • d. nr NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)
  • e. datę urodzenia, w przypadku Konsumentów
  • f. numer telefonu
  • g. wybrane przez siebie hasło do Konta (w przypadku zakładania Konta).
 5. Klient podaje również adres dostawy jeśli jest inny niż wskazany w Formularzu adres zamieszkania lub prowadzenia działalności oraz na potrzeby rozliczeń adres do faktury. Przesłanie niepełnych lub nieprawidłowych danych w Formularzu rejestracyjnym oraz adresie dostawy może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Klienta.
 6. W przypadku wystąpienia niejasności co do podanych w Formularzu danych Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta uniemożliwiających dokonanie dostawy Towaru) Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sprzedający może odmówić potwierdzenia i realizacji Zamówienia, o czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.
 7. Po uzupełnieniu danych w Formularzu oraz podaniu adresu dostawy Klient dokonuje wyboru formy odbioru Towaru za pośrednictwem jednej z firm kurierskich lub bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, a następnie dokonuje wyboru płatności zgodnie z działem VI Regulaminu. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien zaakceptować regulamin Sklepu oraz Polityki prywatności.
 8. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia wraz ze szczegółami dostępności Towaru, zgodnie z p. 6 działu IV, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedającego i chwilę zawarcia umowy.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w p. 8 niniejszego Działu z treścią umowy. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 10. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Klienta lub niemożności realizacji Zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e- mail. Klient może anulować Zamówienie w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, które stanowi odstąpienie od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia Klienta zgodnie z p. 10 niniejszego Działu, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w dziale XII.
 12. Klient może do chwili przekazania Towaru do wysyłki dokonać zmian w Zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części Zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W tym celu powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce „Skontaktuj się z nami” lub w przypadku zmiany Zamówienia poprzez formularz „Zwrot/ zmiana zamówienia”.
 13. Zmiana Zamówienia, o której mowa w p.12 zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 14. W przypadku zmiany Zamówienia, zgodnie z p. 12 i 13 niniejszego działu w całości lub w części, jeżeli zostało ono opłacone z góry, Sprzedający dokona zwrotu należności, z tym że w przypadku wycofania Zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności. Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w dziale XII. Zmiana Zamówienia jest niemożliwa po przekazaniu Towaru do wysyłki.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient, składając Zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji:
  • a. Przelew bankowy - przelew należności na konto sklepu 08 2360 0005 0000 0045 5032 8877
  • b. Płatność kartą płatniczą, portfelem elektronicznym lub przelewem - za pośrednictwem platformy agenta rozliczeniowego (operatora  płatności): ADYEN n.v. z siedzibą w Amsterdamie, ul. Simon Carmiggelstraat 6/50, 1011 DJ Amsterdam, na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki.
 2. W przypadku wybrania przelewu bankowego, określonego w p.1a) niniejszego Działu jako sposobu płatności Zamówienie realizowane jest dopiero po wpłynięciu na konto Sklepu ceny wraz z kosztami wysyłki.
 3. Płatność przelewem bankowym, o której mowa w p.1a) powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu informację drogą e- mailową z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane (Sklep ma prawo odstąpić od umowy) po upływie 14 dnia, a Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 4. Do każdego zakupionego w Sklepie Towaru lub asortymentu Towarów wystawiana jest faktura VAT, która zostanie doręczona Klientowi z chwilą odbioru Towaru (w przypadku odbioru osobistego przez Klienta) lub przesłana na adres e-mail wskazany w Formularzu z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
 5. W związku z automatycznym wystawianiem faktur przez system Sklepu, w przypadku gdy Klient zażądał wystawienia faktury VAT, a na etapie rejestracji lub składania Zamówienia nie podał numeru NIP, faktura może go nie zawierać.

 

VII. DOSTAWA

 1. Towar może być odebrany przez Klienta osobiście (w tym przez upoważnioną przez Klienta osobę) we wskazanej przez Sprzedającego lokalizacji lub będzie dostarczany na terenie Polski jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. W przypadku dostawy towaru za granicę, Sklep przed potwierdzeniem Zamówienia uzgadnia z Klientem sposób i możliwość dostawy do danego kraju oraz koszt przesyłki. W tym przypadku przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontaktu ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Skontaktuj się z nami”.
 3. Koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej jest uzależniony od rozmiaru, wagi i rodzaju Towaru oraz miejsca dostawy.
 4. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Towaru i jest do niej doliczany.
 6. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zawarciu umowy w Sklepie.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas dostawy.
 3. Towar zostanie przygotowany do  wysyłki w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zawarcia umowy w  Sklepie.
 4. O dokładnym terminie przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz terminie dostarczenia przesyłki wskazanym przez przewoźnika Klient informowany jest podczas weryfikacji Zamówienia przez Sklep (poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w Formularzu), zgodnie z p. 6 Działu IV.
 5. Stan zamówienia Klient posiadający Konto w Sklepie może sprawdzić na stronie Sklepu w zakładce „Historia zamówień” dostępnej po zalogowaniu się na konto indywidualne Klienta. Klient nie posiadający konta zostanie powiadomiony zgodnie z p. 2 niniejszego Działu.

 

IX. DORĘCZENIE TOWARU

 1. Chwilą dostarczenia Towaru jest moment wydania Towaru Klientowi lub upoważnionej przez niego osobie przez przewoźnika.
 2. Dowodem wydania Towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.
 4. Z uwagi na treść p. 3 powyżej Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sprzedającemu będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkie ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie Towaru.

 

X. REKLAMACJE, RĘKOJMIA, GWARANCJA

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość poprzez formularz w zakładce „Zgłoszenie problemu” . W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta wynikającej z rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust.4 niniejszego Działu przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru/Towarów (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). do Sprzedającego i opisem reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo w miarę możliwości wadę usunie (nie dotyczy Towarów używanych, co do których możliwe jest jedynie obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy.
 9. Klient ponosi koszty ponownej dostawy Towaru po rozpatrzeniu reklamacji w przypadku nieuzasadnionego skorzystania z rękojmi (negatywnego rozpatrzenia reklamacji wynikającej z rękojmi przez Sprzedającego).
 10. Rękojmia, o której mowa w ust. 4-8 niniejszego Działu, wobec Klienta nabywającego Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) zostaje wyłączona.
 11. Producent Towaru udziela 12 miesięcznej gwarancji na nowy dostarczony Towar, liczonej od dnia dostarczenia Towaru obejmującej wady fizyczne Towaru wynikające z wady produkcyjnej lub materiałowej. W przypadku ujawnienia wady Towaru Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu poprzez zakładkę „Zgłoszenie problemu” i dostarczenia Towaru wraz z kartą gwarancyjną na adres podany przez Sprzedającego. Gwarant w ramach gwarancji wymieni Towar na nowy lub dokona naprawy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Klienta Sprzedający powiadomi o terminie naprawy lub wymiany lub o odmowie świadczeń wynikających z gwarancji. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają i nie wyłączają prawa Konsumenta do reklamacji Towaru w ramach rękojmi.
 12. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji nie dotyczą sytuacji, gdy wada spowodowana była niewłaściwym zamontowaniem Towaru lub jego wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją producenta.

 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w p. 8 niniejszego działu Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • a) poprzez zakładkę „Zwrot/zmiana zamówienia”;
  • b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obslugaklienta@buildnowonline.com
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, przy czym w przypadku umowy, która:
  • (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo
  • (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Prawo do odstąpienia nie obejmuje, poza innymi wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności umów zawartych w Sklepie, w których:
  • a) przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według indywidualnych specyfikacji Klienta lub służących jego indywidualnym potrzebom
  • b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Kingspan Sp. z o.o., ul.Przemyslowa 20, 27-300 Lipsko, Poland.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

XII. ZWROT PIENIĘDZY

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
  • a) odstąpienia przez Klienta od umowy (zwrotu Towaru), w tym na podstawie przepisów p. 10 Działu V Regulaminu,
  • b) wycofania zamówienia w całości lub w części, zgodnie z Działem V p.12 Regulaminu,
  • c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.
 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. Jeżeli płatność za Zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.
 5. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.

 

XIII. TREŚCI ZAKAZANE

 1. Klient nie może w ramach korzystania ze Sklepu internetowego i jego Usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.
 2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

XIV. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klientów lub osób upoważnionych przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Sklepie.
 2. O celach, sposobach, zakresie i podstawach prawnych przetwarzanych danych osobowych w Sklepie oraz o wszelkich przysługujących Klientowi uprawnieniach Klient jest informowany przez Sprzedającego przed ich podaniem.

 

XV. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA, POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w zakresie w jakim dotyczy to Konsumentów ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedającego.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • 4.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
  • 4.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • 4.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

XVI. KONTAKT

 1. Wszelka korespondencja pisemna powinna być przesyłana na adres Sklepu, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu inny adres.
 2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również za pomocą formularza do kontaktu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej email infopl@buildnowonline.com lub telefonicznie tel. +48 532 720 099

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej Sklepu www.buildnowonline.com/pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 2. Sprzedający może zmienić treść niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

Załącznik nr 1

..………………………………. miejscowość, dnia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

...............................................................

imię, nazwisko Klienta

..........................................................................................

adres zamieszkania

...............................................................

telefon kontaktowy

...............................................................

adres e-mail

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ODSTĘPUJĘ OD UMOWY SPRZEDAŻY:

NAZWA TOWARU ORAZ SYMBOL PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA OPAKOWANIU:

 ...............................................................

NUMER ZAMÓWIENIA                

...............................................................

KWOTA (PLN)   

 ...............................................................

DANE DO ZWROTU NALEŻNOŚCI (nr rachunku bankowego, imię i nazwisko, adres):

 ...............................................................

 

 

INFORMACJE:

 1.  Wypełniony i podpisany formularz prosimy wysłać poprzez zakładkę „Zwrot/zmiana zamówienia” lub na adres obslugaklienta@buildnowonline.com z dopiskiem „zwrot” .
 2.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta Towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.  Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 4.  Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.